jak określa się remitenta na czeku?

Czek jest papierem wartościowym, który ma funkcje płatniczą transakcja ma formę przekazu za transakcję odpowiada tylko określony w czeku bank. Natomiast ważne jest to, że aby ten papier był dla niego wiążący musi zawierać nazwę czek, polecenie zapłaty sumy pieniężnej, oznaczenie transata czyli baku, podpis wystawcy czeku, oznaczenie miejsca płatności i wystawienia czeku oraz datę. Remitent jest to osoba, której transat wypłaca określoną w czeku sumę w czeku remitent jest określony w rubryce komu, tam wystawca wpisuje imię i nazwisko odpowiedniej osoby. Czeki mogą być różnego typu rozrachunkowe, zakreślone. Czek jest dokumentem obiegowym oznacza to, że jest przekazywany z rąk do rąk określonej osobie. Dłużnikiem wobec banku jest wystawca czeku i odbiorca sumy pieniężnej. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność. Za brak zapłaty. Tak jak w wypadku innych papierów wartościowych jest to transakcja w której występują trzy strony. Jednak ich rola w każdym wypadku jest inna zależne jest to od rodzaju transakcji.