napisz z jakich funduszy ue korzysta polska gospodarka?

Polska gospodarka korzysta z wielu Funduszy UE. Dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii Europejskiej polska gospodarka lepiej funkcjonuje. W 2007 roku Polska zajmowała 5 miejsce jeśli chodzi o wykorzystywanie środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej. Polska zmienia się dzięki dotacjom pochodzącym z Unii. Obecnie Polska korzysta z pięciu głównych Funduszy UE. Do Funduszy tych należą: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Fundusz Spójności jest funduszem, który ma celu okresowe wsparcie finansowe. Jest on przeznaczony dla tych krajów UE, których DNB (Dochód Narodowy Brutto) na jednego mieszkańca jest niższy od 90% średniego DNB jednego mieszkańca UE. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) pomaga mieszkańcom UE zdobyć nową, lepszą pracę dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji i kompetencji lub przekwalifikowaniu się. Europejski Fundusz Regionalny (EFRR) ma na celu rozwój poszczególnych regionów należących do UE i zmniejszaniu pomiędzy nimi dysproporcji.